De Intergemeentelijke Sociale Dienst is een openbaar lichaam dat gevestigd is in Brunssum. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten Brunssum en Landgraaf. 

Doel

De dienst heeft als doel het, binnen de geformuleerde missie en visie, op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van de sociale zekerheid.

Bestuursorganen  

De organisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Meer informatie over het bestuur

Missie

De missie van ISD BOL luidt:

"Het ontzorgen van cliënten/burgers en organisaties staat voorop."

  • Binnen onze dienstverlening staat het ontzorgen van de cliënt/burger in het teken van snel en efficiënt verstrekken van een uitkering, bijzondere bijstand en/of minimaregelingen;
  • Administratief ontzorgen van de mensontwikkelbedrijven en andere ketenpartners;
  • Wij geven onze cliënten/burgers gevraagd en ongevraagd advies over de mogelijkheden om armoede tegen te gaan en de eigen financiële redzaamheid te vergroten door te wijzen op bestaande mogelijkheden van bijvoorbeeld vergoedingen, toeslagen en subsidies.

Visie

Met een efficiënte bedrijfsvoering voert ISD BOL een cliënt- en klantgedreven dienstverlening uit, waarbij de dienstverlening digitaal is waar het kan en persoonlijk contact waar het gewenst of noodzakelijk is. Wij willen dat elke cliënt/burger financieel redzaam is en op basis daarvan naar eigen vermogen deelneemt aan de maatschappij. Als de financiële redzaamheid op eigen kracht niet lukt, dan fungeert ISD BOL als vangnet.

De kernwaarden bij onze visie

Mensgericht: De cliënt/burger staat centraal en heeft zijn eigen verhaal. We kijken met maatwerk wat mogelijk is binnen de regels en wetten en passen hierbij de menselijke maat toe.

Innovatief: Om de dienstverlening aan onze cliënten te kunnen waarborgen zet ISD BOL versterkt in op verdere digitalisering en automatisering. Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar innovatieve oplossingen om de administratieve last voor de cliënt/burger en onze ketenpartners zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn koploper op dit gebied en dat willen wij ook blijven.

Samenwerken: Alleen zijn we sneller, samen komen we verder. Wij werken samen met onze ketenpartners om de klant zo optimaal mogelijk en duurzaam verder te helpen.

Strategie

Door een efficiënte inzet van automatisering en digitalisering de cliënt/burger snel te bedienen om zodoende in staat te zijn maatwerk te leveren voor de cliënt/burger waar dat nodig is.