De Intergemeentelijke Sociale Dienst is een openbaar lichaam dat gevestigd is in Brunssum. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten Brunssum en Landgraaf. 

Bestuursorganen  

De organisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Meer informatie over het bestuur

Doel

De dienst heeft als doel het, binnen de geformuleerde missie en visie, op bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren van taken van de deelnemende gemeenten op de terreinen van de sociale zekerheid.

Visie

Centraal in de visie voor de samenwerking staat de opdracht om meer mensen toe te leiden naar (on)betaald werk, de zelfredzaamheid van de klant en zijn participatie in de maatschappij te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. Daarnaast blijft natuurlijk een tijdige, correcte en rechtmatige verstrekking van uitkeringen een belangrijk aandachtspunt. Om dit te realiseren zal gefocust worden op een efficiënte, effectieve en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Participatiewet en IOAW. Door de integratie van taken en werkzaamheden wordt kwetsbaarheid verminderd en continuïteit verhoogd en ontstaat ruimte voor specialisatie. ISD BOL levert de dienstverlening vanuit frontoffices in Brunssum en Landgraaf, ondersteund vanuit een centrale backoffice.

Missie

De missie van ISD BOL luidt:

"Deelname aan de samenleving, bij voorkeur in een vorm van betaald werk, staat voorop!"