Loonkostensubsidie is bedoeld voor mensen die door een arbeidsbeperking een verlaagde loonwaarde hebben. Deze mensen hebben wél mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Maar zij kunnen niet 100% van het wettelijk minimumloon verdienen. Loonkostensubsidie stimuleert werkgevers om zulke mensen tóch in dienst te nemen. De werkgever krijgt loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie aanvragen

Vul het digitale aanvraagformulier in. Dit is makkelijk, snel en veilig. 
Het aanvraagformulier is bedoeld voor de werkgever die loonkostensubsidie wilt aanvragen.

Loonkostensubsidie aanvragen

Wilt u een verlenging of wijziging doorgeven? 

Krijgt u al een loonkostensubidie en wijzigt er iets of wilt u de loonkostensubsidie verlengen, dan kunt u dit ook via een digitaal formulier doen. 

Loonkostensubsidie verlengen of wijzigen 

Doelgroep loonkostensubsidie

Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • Loonkostensubsidie (LKS) kan worden verstrekt voor mensen die, als ze voltijds werken, niet het Wettelijk Minimum Loon (WML) verdienen. Dit betekent dat ze per uur minder productief zijn dan anderen. Zij hebben een loonwaarde van minder dan 100% van het wettelijk minimumloon.
  • Het kan gaan om mensen met een bijstandsuitkering. Om mensen met een uitkering op grond van de Anw, IOAW of IOAZ of om niet-uitkeringsgerechtigden die wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.

Duur loonkostensubsidie

Het instrument van loonkostensubsidie (LKS) kan, zo nodig, onbeperkt worden ingezet. Voor die personen die een blijvende loonwaarde hebben die lager is dan het wettelijk minimumloon, is LKS een structureel instrument gericht op duurzame arbeidsparticipatie. Mocht uit een nieuwe loonwaardebepaling blijken dat de arbeidsproductiviteit van uw werknemer is toegenomen, kan dat leiden tot een vermindering van de LKS dan wel een beëindiging van de LKS.

Loonwaarde

De loonwaarde is het percentage van het wettelijk minimumloon dat iemand in staat is te verdienen. De Participatiewet schrijft voor dat er maximaal 70% van het wettelijk minimumloon (WML) mag worden gesubsidieerd.

Wat is verder van belang voor de werkgever?

  • Loonkostensubsidie (LKS) wordt in principe verstrekt wanneer een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal de duur van 6 maanden en voor tenminste 12 uur per week.
  • Wanneer de werkgever een cao-loon betaalt dat hoger is dan het wettelijk minimum loon dan komt dit verschil tussen het betaalde loon en het wettelijk minimumloon voor rekening van de werkgever.
  • De loonwaarde van de persoon wordt vastgesteld vóórdat een dienstbetrekking met de werkgever wordt aangegaan, met uitzondering van het volgende punt.
  • Bij directe plaatsing kan de aanvraag voor loonkostensubsidie tot uiterlijk twee maanden na aanvang van het dienstverband door zowel de werkgever als de werknemer bij ISD BOL worden ingediend.
  • Bij tussentijds vertrek van de werknemer wordt de loonkostensubsidie naar rato van het aantal maanden dat het dienstverband heeft geduurd, aan de werkgever uitbetaald.
  • De loonkostensubsidie gaat in vanaf het moment dat een reguliere arbeidsovereenkomst is gesloten.

De loonwaarde, en als afgeleide daarvan de hoogte van de LKS, worden vastgesteld aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden op de WBU-plek (Werken met Behoud van Uitkering) waar de desbetreffende werknemer heeft gewerkt. Het starten op een plek met behoud van uitkering is een voorwaarde vóórdat de loonwaarde en de LKS kunnen worden vastgesteld. De duur van de WBU-plek wordt in overleg met de werkcoach vastgelegd.

Niet-uitkeringsgerechtigden

Kan een werkgever loonkostensubsidie krijgen?

Loonkostensubsidie (LKS) is specifiek voor mensen met een verlaagde loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking (indicatie banenafspraak). Deze mensen hebben wel mogelijkheden op de arbeidsmarkt maar door ontbrekende arbeidsproductiviteit zijn zij niet in staat 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Met behulp van loonkostensubsidie worden werkgevers gestimuleerd mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De werkgever ontvangt loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon.