Home  /  Werkzoekenden  /  Veelgestelde vragen  /  Meer vragen over algemene bijstand

Meer vragen over algemene bijstand

Hieronder worden veelgestelde vragen behandeld. De vragen zijn gerangschikt in verschillende rubrieken:

Uw situatie

 • Mag ik op vakantie als ik een bijstandsuitkering ontvang?

  • U mag tijdens de bijstand vakantie in Nederland houden (buiten uw gemeente). U bent meestal wel verplicht om (langdurig) verblijf buiten uw gemeente aan uw gemeente te melden. Voor verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek) geldt een maximale termijn. Verblijft u langer dan toegestaan in het buitenland, dan heeft u vanaf het moment dat u langer dan toegestaan in het buitenland verblijft, geen recht meer op bijstand. De gemeente kan dan uw bijstandsuitkering beëindigen. Ook een verblijf in het buitenland moet u melden bij de gemeente. Zie verder "U gaat op vakantie".

 • Wat is een zoekperiode voor personen jonger dan 27 jaar?

  • Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken hun mogelijkheden onderzoeken tot werk en scholing. Hiervan moeten bewijsstukken worden overleg bij de gemeente, waaronder documenten waaruit blijkt dat geen reguliere scholing meer mogelijk is.

   Na 4 weken wordt uw aanvraag in behandeling genomen. In principe ontstaat uw recht op bijstand dan vanaf de datum dat u zich voor het eerst gemeld heeft bij de gemeente, dus bij aanvang van de zoekperiode. Als u samenwoont met een partner die ouder dan 27 jaar is, krijgt u direct (een voorschot op) uw bijstandsuitkering (indien u daar recht op heeft),terwijl de zoekperiode van vier weken eveneens van toepassing is. 

 • Ik heb een auto. Heeft dit gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?

  • Ja, de waarde van uw auto wordt meestal meegeteld bij uw vermogen. Als u een te hoog vermogen heeft, dan heeft u geen recht op bijstand. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik heb een eigen huis. Kan ik nu een bijstandsuitkering krijgen?

  • Als u en/of iemand uit uw gezin eigenaar is van een woning en u kunt niet in uw levensonderhoud voorzien, dan kunt u wel recht hebben op een bijstandsuitkering. Van belang is dat u aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoet. Een van deze voorwaarden is dat u niet te veel vermogen mag hebben. Een eigen huis wordt beschouwd als een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente zal dan ook beoordelen hoeveel vermogen er in uw woning zit. Uw gemeente kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Zie verder "U heeft een eigen huis". Boven een bepaalde vermogensgrens wordt in deze gevallen Leenbijstand verleend.

 • Ik woon samen. Wat zijn de gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?

  • Als u bijstand aanvraagt of ontvangt, is uw leefsituatie van belang voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. De bijstand onderscheidt drie leefsituaties: alleenstaandealleenstaande ouder en gezin. Woont u samen, dan kunt u voor de bijstand soms worden aangemerkt als gehuwd en dus niet als alleenstaande. Daarvoor is geen liefdesrelatie vereist. Zie verder “U woont (niet langer) samen”. 

   Woont u samen met uw broer, zuster, grootouder of kleinkind en heeft een van u zorg nodig, dan worden u en degene die in hetzelfde huis woont ieder aangemerkt als alleenstaande.

   Als u samenwoont kan de kostendelersnorm van toepassing zijn. Zie verder Kostendelersnorm.

 • Ik ben niet getrouwd, maar ik ga bij mijn partner weg. Wat betekent dit voor mijn recht op bijstand?

  • Als u stopt met samenwonen, dan verandert uw leefsituatie. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op een bijstandsuitkering. U kunt door uw nieuwe leefsituatie een lagere bijstandsuitkering ontvangen of geen recht meer hebben op een bijstandsuitkering.
   Klik hier voor meer informatie.

 • Ik ben binnenschipper. Gelden er in mijn situatie andere regels?

  • Als binnenschipper kunt u als zelfstandige worden gezien. U heeft dan geen recht op een bijstandsuitkering. U kunt mogelijk wel in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering. Als u niet als zelfstandige kan worden gezien, dan kunt u wel recht hebben op een bijstandsuitkering. In uw situatie gelden wel speciale regels voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Klik hier voor meer informatie.

 • Wat zijn de gevolgen van een co-ouderschap voor mijn recht op bijstand?

  • De gevolgen van een co-ouderschap zijn dat onder andere dat er andere regels gelden voor de hoogte van uw bijstandsuitkering en de hoogte van uw maximaal toegestane vermogen. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik ben jonger dan 18. Kan ik recht hebben op bijstand?

  • Bent u jonger dan 18 jaar, dan zijn uw ouders nog financieel verantwoordelijk voor u. U heeft dan in principe geen recht op bijstand. Hierop kan de gemeente een uitzondering maken als er sprake is van zéér dringende redenen. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik heb een WW-uitkering aangevraagd en ik ontvang geen voorschot. Heb ik recht op bijstand?

  • Als u een WW-uitkering aanvraagt, dan kan het enige tijd duren voordat het UWV beslist of u recht heeft op een WW-uitkering. Tijdens het afwachten van deze beslissing kan het UWV u een maandelijks voorschot verstrekken, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien. Als u geen voorschot ontvangt van het UWV of u kunt door uw financiële situatie hier niet op wachten, dan kunt u recht hebben op algemene bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering. Klik hier voor meer informatie.
    
 • Waar moet ik een bijstandsuitkering aanvragen als ik dakloos ben?

  • Klik hier voor meer informatie.

 • Ik ben zelfstandige. Kan ik recht hebben op bijstand?

  • Klik hier voor meer informatie.   

 • Door verblijf in het buitenland heb ik geen volledige AOW-uitkering. Kan dit worden aangevuld met een bijstandsuitkering?

  • Het is mogelijk dat u een onvolledige AOW-uitkering heeft, omdat u een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond. Alleen als u een onvolledige AOW-uitkering heeft én u geen of onvoldoende aanvullend pensioen heeft opgebouwd, dan kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Het is van belang dat u (nog steeds) aan de voorwaarden voldoet. Klik hier voor meer informatie.

Kostendelersnorm

 • Wat is de kostendelersnorm?

  • De kostendelersnorm betekent dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen die bij u wonen waarop de kostendelersnorm van toepassing is, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.
    
 • Wat is een meerpersoonshuishouden?

  • De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de partner van de volwassen zoon of dochter.
  • Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u een woning deelt. Als één van u bijvoorbeeld zorg nodig heeft en door de ander wordt verzorgd, dan geldt
   de kostendelersnorm ook. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt de kostendelersnorm in alle meerpersoonshuishoudens.

 • Hoe werkt de kostendelersnorm?

  • Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

   Huishoudtype Rekennorm 21 tot pensioengerechtigde leeftijd
   Tweepersoonshuishouden 50%     
   Driepersoonshuishouden 43,33% 
   Vierpersoonshuishouden 40%      
   Vijfpersoonshuishouden 38%      
   Zespersoonshuishouden 36,66%  

   Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een zespersoonshuishouden,
   maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

 • Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?

  • Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

   Inwonende kinderen die naar school gaan of studeren tellen dus niet mee voor uw bijstandsuitkering. Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die niet studeren tellen wél mee. Verhuurt u een kamer aan iemand die daarvoor aan u een normale huurprijs betaalt? Dan telt deze persoon niet mee. U moet een zuiver commerciële relatie hebben met deze persoon. Een normale huurprijs is een huurprijs die kortgezegd overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare, commercieel verhuurde woonruimtes.
    
   • de gehuwde partner (alleen als die enkel met u in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft en ook recht heeft op bijstand)
   • jongeren tot 21 jaar
   • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
   • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
   • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
   • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
   • verhuurders en kostgevers.
     
 • Ik ben 19 jaar. Is de kostendelersnorm op mij van toepassing?

  • Nee. De kostendelersnorm kan alleen van toepassing zijn op personen vanaf 21 jaar.
    
 • Ik huur een kamer. Worden mijn huisgenoten meegerekend als kostendeler?

  • Wanneer u kunt aantonen dat u een zuiver commerciële relatie heeft met uw huisgenoten, worden zij niet meegerekend als kostendeler. Tijdens de beoordeling of er sprake is van commerciële relatie, wordt er onder andere gekeken of u een commerciële huurprijs betaald. Een commerciële huurprijs is een huurprijs die overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare, commercieel verhuurde woonruimtes. U moet een huurovereenkomst waarin de huurprijs en jaarlijkse verhoging staan beschreven en een bewijs van huurbetaling overleggen.

   Als er sprake is van bloed- of aanverwantschap in de 1ste of 2de graad dan is er nooit sprake van een commerciële relatie. In dit geval bereken wij uw uitkering volgens de kostendelersnorm.

   Onder 1ste graads familieleden horen:

   Onder 2de graads familieleden horen:

   • partner
   • ouders (dit geldt ook voor stiefouders en adoptieouders)
   • schoonouders
   • kinderen (dit geldt ook voor stiefkinderen en adoptiekinderen)
   • schoondochters- en zonen.
   • broers en zussen
   • kleinkinderen
   • oma's en opa's
   • schoonzussen en zwagers
   • stiefzussen- en broers.
     
 • Is de kostendelersnorm op u van toepassing indien een hulpbehoevende woont op uw terrein?

  • De kostendelersnorm is in beginsel van toepassing als u met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft. Er moet dan ook worden beoordeeld of sprake is van 'dezelfde woning'. 

   De mantelzorgwoning kan worden aangemerkt als 'dezelfde woning' als in de mantelzorgwoning geen essentiële woonvoorzieningen aanwezig zijn (denk bijvoorbeeld aan een toilet, badkamer en keuken) en de woonruimte niet betreden kan worden zonder gebruik te hoeven maken van een ingang van de andere woning.

   Zijn de essentiële woonvoorzieningen in de woning wel aanwezig, waardoor eigenlijk sprake is van een zelfstandige woning en de bewoner dus niet afhankelijk is van een andere woning, dan is de kostendelersnorm niet van toepassing. Het moet daarbij ook gaan om een eigen ingang. Bij de beoordeling of sprake is van dezelfde woning is de feitelijke situatie doorslaggevend.

   Zie voor meer informatie Kostendelersnorm.

Voorwaarden

 • Ik ben geen Nederlander. Kan ik toch recht hebben op bijstand?

 • Ik heb een goede baan, maar mijn partner heeft geen eigen inkomen. Heeft mijn partner recht op bijstand?

  • Nee, als uw inkomen gelijk of hoger is dan de bijstandsnorm voor een gezin, dan hebben u en uw partner geen recht op bijstand als u samenwoont. Voor het recht op bijstand wordt gekeken naar uw inkomen en dat van uw partner tezamen. Klik hier voor meer informatie.

 • Mijn partner heeft een WW-uitkering van € 1.500,00 per maand. Ik heb geen inkomen. Heb ik recht op bijstand?

  • Nee, u heeft in dat geval geen recht op bijstand. De WW is een voorliggende voorziening waarmee u en uw partner in uw levensonderhoud kunnen voorzien. Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over de WW klik hier (link opent in nieuwe pagina).

Hoogte en betalen

 • Heb ik ook recht op bijstand als ik een eigen woning bezit?

  • Dat kan. Bij de aanvraag van de bijstandsuitkering zal de gemeente kijken naar de overwaarde van uw woning. Als dit meer is dan een bepaald bedrag wordt de bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening. Zie voor meer informatie U heeft een eigen huis

   Zodra het bedrag onder de vermogensgrens zakt krijgt u een gewone bijstandsuitkering. De lening betaalt u terug zodra u weer voldoende eigen inkomsten heeft.

 • Mag ik sparen met een bijstandsuitkering?

  • Iedereen mag sparen, ook bijstandsgerechtigden. U mag dan zelfs meer sparen dan het bedrag dat u van de bijstand als Vermogen mag houden. Open wel een aparte rekening en informeer de gemeente over het bestaan van deze rekening.
    
 • Ik ben 17 jaar. Hoe hoog is de bijstandsuitkering voor iemand van mijn leeftijd?

  • Bent u jonger dan 18 jaar, dan zijn uw ouders nog financieel verantwoordelijk voor u. U heeft dan in principe geen recht op bijstand. In een aantal situaties kan de gemeente van deze regels afwijken. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik moet bijstand die ik eerder heb ontvangen terugbetalen. Mag de gemeente dit inhouden op mijn bijstandsuitkering?

  • Ja, dat mag. Als u bijstand moet terugbetalen, dan kan dat tot gevolg hebben dat u nu minder krijgt uitbetaald. Klik hier voor meer informatie.
    
 • Ik ben ouder dan 65. Hoe hoog is de bijstandsuitkering in mijn situatie?

  • Over het algemeen geldt dat u na u 65e in uw levensonderhoud kunt voorzien omdat u een AOW-uitkering en eventueel een pensioen heeft. Als u door omstandigheden geen volledige AOW-uitkering heeft en dit niet kunt aanvullen met een pensioen, dan kunt u recht hebben op bijstand, de zogenaamde inkomensvoorziening ouderen. Deze vult uw inkomen aan tot het niveau van de AOW-uitkering. Als u in een inrichting verblijft, dan gelden andere regels. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik heb inkomsten naast mijn bijstandsuitkering. Heeft dit invloed op de hoogte van de bijstand?

  • U heeft alleen recht op bijstand als u zelf onvoldoende inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Als u inkomsten heeft, dan worden deze op uw uitkering in mindering gebracht. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik heb bijstand. Heb ik ook recht op vakantiegeld?

  • De bijstandsuitkering wordt in principe maandelijks aan u uitbetaald, exclusief vakantiegeld. Dit houdt in dat van uw uitkering steeds 5% wordt gereserveerd voor uw vakantiegeld. Klik hier voor meer informatie.

Uw plichten

 • Krijg ik een boete als ik te veel uitkering heb ontvangen?

  • Als u de inlichtingenplicht schendt moet de gemeente daarvoor een bestuurlijke boete opleggen. Als u nogmaals de inlichtingenplicht krijgt u een hogere boete. Zie voor meer informatie Inlichtingenplicht.
    
 • Wanneer kan ik een ontheffing van de arbeidsplicht krijgen?

  • Onder bepaalde omstandigheden kunt u een ontheffing van de arbeidsverplichting krijgen. Omdat u zorgtaken heeft, of omdat er medische redenen zijn. Deze ontheffing kan tijdelijk zijn of voor altijd.

   Als u een tijdelijke ontheffing krijgt, moet u altijd meewerken aan uw traject naar werk. Zodat u weer aan de slag kunt als de tijdelijke ontheffing is afgelopen.

   Alleenstaande ouders
   Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar moeten zoeken naar betaald werk of een tegenprestatie doen. U moet dan wel voldoende geschoold zijn en er moet oppas voor de kinderen zijn. Als uw kinderen jonger zijn dan 5 jaar, kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen van de arbeidsverplichting. Als u dan een ontheffing krijgt is de voorwaarde dat u een scholing volgt. Zolang u deze scholing volgt hoeft u niet te zoeken naar betaald werk en hoeft u geen tegenprestatie te doen.

 • Wat is een tegenprestatie in de bijstandswet?

  • De gemeente mag van iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt een zogenaamde tegenprestatie verwachten. Dit betekent dat u verplicht kunt worden om tijdelijk maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten.

   U ontvangt officieel bericht van de gemeente over deze tegenprestatie. Bent u het met deze tegenprestatie niet eens, dan kunt u hier tegen Bezwaar maken bij de gemeente.

 • Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als ik een bijstandsuitkering krijg?

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u zich aan de volgende verplichtingen houden:

   • De legitimatieplicht
   • De inlichtingenplicht
   • De arbeidsplicht
   • De medewerkingsplicht
   • De reïntegratieplicht
   • De plicht om een tegenprestatie te verrichten
   • U mag geen onnodig beroep op bijstand doen
   • U moet zich correct gedragen bij de gemeente
   • U moet meewerken met het uitbetalen van de bijstand aan derden
   • U moet zich aan de overige verplichtingen houden

   Zie verder "Uw plichten".

(Her)onderzoeken

 • Worden tijdens het aanvraagonderzoek alleen mijn financiële gegevens besproken?

  • Nee, tijdens het aanvraagonderzoek kan uw gemeente ook vragen naar uw woonsituatie, sociale omstandigheden of uw werkervaring. Klik hier voor meer informatie.

Betaling

 • Hoe vaak wordt mijn bijstand betaald?

  • Het recht op bijstand wordt in principe per maand vastgesteld. De bijstandsuitkering wordt in principe ook maandelijks aan u betaald, exclusief het vakantiegeld. Het vakantiegeld bouwt u apart op en wordt in principe eenmaal per jaar aan u betaald.
   Klik hier voor meer informatie.

Aanvragen

 • Kan mijn bijstandsuitkering met terugwerkende kracht ingaan?

  • Uw bijstandsuitkering wordt toegekend vanaf de datum dat u deze uitkering aanvraagt. Vraagt u de uitkering te laat aan, dan loopt u het risico dat u niet met terugwerkende kracht voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt de bijstand met terugwerkende kracht toegekend.
 • De gemeente heeft al mijn gegevens al. Kan de aanvraagprocedure niet korter?

  • Als u nog niet zo lang geleden al een bijstandsuitkering heeft gehad, dan is het mogelijk dat er voor u een vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt. Bij een vereenvoudigde aanvraagprocedure moet u (schriftelijk) verklaren dat uw gegevens nog juist en volledig zijn. Klik hier voor meer informatie.
    
 • Heb ik recht op een voorschot?

  • In de periode dat u wacht op een beslissing op uw bijstandsaanvraag krijgt u in principe automatisch een voorschot uitgekeerd. Dit voorschot wordt binnen vier weken na uw aanvraag uitbetaald en daarna iedere vier weken. U moet dan wel alle gegevens aan de gemeente gegeven hebben. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u mogelijk gaat krijgen. In sommige gevallen krijgt u geen voorschot. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het de gemeente duidelijk is dat u geen bijstandsuitkering zult krijgen.

 • Hoe lang duurt het voordat ik hoor of ik recht heb op bijstand?

  • Uw gemeente neemt in principe binnen uiterlijk acht weken nadat u het door u ondertekende aanvraagformulier bij het UWV WERKbedrijf, de gemeente of de SVB heeft ingeleverd, een schriftelijke beslissing op uw bijstandsaanvraag. In sommige situaties heeft uw gemeente langer dan 8 weken de tijd. Klik hier voor meer informatie.

   In de periode dat u wacht op een beslissing op uw bijstandsaanvraag krijgt u in principe automatisch een voorschot uitgekeerd. Dit voorschot wordt binnen vier weken na uw aanvraag uitbetaald en daarna iedere vier weken. U moet dan wel alle gegevens aan de gemeente gegeven hebben. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u mogelijk gaat krijgen. In sommige gevallen krijgt u geen voorschot. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het de gemeente duidelijk is dat u geen bijstandsuitkering zult krijgen.

   Bovenstaande is alleen anders voor jongeren tot 27 jaar. Voor hen geldt een zoekperiode van vier weken voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Zie voor meer informatie U bent tussen de 18 en 27 jaar

 • Hoe moet ik bijstand aanvragen?

  • Een bijstandsuitkering moet in principe schriftelijk worden aangevraagd. U moet daarvoor doorgaans een aanvraagformulier invullen. Dat krijgt u als u zich meldt bij het UWV Werkbedrijf, gemeente of SVB. Als u niet goed kunt lezen of schrijven, dan kunt u zich laten bijstaan door iemand anders, bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het geven van inlichtingen. Klik hier voor meer informatie.

Ergens niet mee eens?

 • Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente. Wat kan ik hieraan doen?

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, of vindt u dat u niet correct bent behandeld? U heeft verschillende mogelijkheden om daar iets tegen te doen. Zie verder "Ergens niet mee eens?"
    
 • Wat moet er allemaal in een bezwaarschrift staan?

  • Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

   • Uw naam en adres;
   • De datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven of getypt;
   • Een omschrijving of een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt ;
   • Waarom u bezwaar maakt;
   • Uw handtekening. 

Inzagerecht

Werk

 • Hou ik na 1 januari 2015 nog mijn indicatie voor de sociale werkvoorziening (Wsw)?

  • Dat is afhankelijk van uw situatie.

   Indien u voor 1 januari 2015 werkte ingevolgde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daarmee bent doorgegaan na 1 januari 2015 behoudt u uw rechten en plichten. In deze situatie verandert er dus niets. 

   Er worden echter geen mensen meer toegelaten tot de sociale werkvoorziening na 1 januari 2015. Wellicht dat u in aanmerking kan komen voor Beschut werk. Indien u meer informatie wenst kunt u zich het beste tot uw gemeente wenden. 

 • Moet ik elk soort werk accepteren als ik in de bijstand zit?

  • Als u in de bijstand zit moet u zogenaamde algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. Dat kan werk zijn dat beneden uw opleidingsniveau ligt en waarmee u minder verdient dan met uw vorige baan. Ook zult u een reistijd van maximaal anderhalf uur enkele reis moeten accepteren.

   Als u dus werk wordt aangeboden en u weigert dit aan te nemen, dan kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) verlagen. Blijft u werk weigeren dan kan de gemeente uitkering tijdelijk stopzetten.

 • Wat is beschut werk?

  • De gemeente kan beschut werk aanbieden aan personen die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Daarbij gaat het om personen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel begeleiding en grote aanpassingen op de werkplek nodig hebben, zodanig dat dit niet van een normale werkgever kan worden verwacht.
    
 • Hoe werkt loonkostensubsidie bij beschut werk?

  • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om mensen die via Beschut werk aan de slag gaan, met een loonkostensubsidie aan het werk te helpen. Als de gemeente de werknemer die via deze voorziening aan de slag gaat, zelf in dienst neemt, ontvangt de gemeente zelf de loonkostensubsidie. Het kan ook zijn dat de werknemer wordt gedetacheerd. De werkgever bij wie de werknemer gaat werken betaalt dan een inleenvergoeding aan de werkgever die detacheert (de formele werkgever). Als de gemeente detacheert, ontvangt de gemeente de loonkostensubsidie. Bij het bepalen van de hoogte van de inleenvergoeding kan rekening gehouden worden met de hoogte van de loonkostensubsidie
    
 • Wie bepaald of ik tot de doelgroep loonkostensubsidie hoor?

  • De gemeente moet in een verordening vastleggen op welke wijze wordt vastgeteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om zelf de selectie te doen of ervoor kiezen hiervoor een organisatie (bijvoorbeeld het UWV) in te schakelen. Het inschakelen van het UWV kan voor de hand liggen, vanwege de expertise die het UWV op dit gebied heeft.

 • Mijn werkgever ontvangt geen loonkostensubsidie van de gemeente omdat daar het subsidieplafond is bereikt. Mag dat?

  • De gemeente is verplicht om deze subsidie te verstrekken als u tot de doelgroep behoort en aan het werk gaat. Het vaststellen van een subsidieplafond voor het verstrekken van de subsidie is om die reden dan ook niet toegestaan.

Voorzieningen voor minima

 • Wat is bijzondere bijstand?

  • De bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als de kosten voor u bijzonder en noodzakelijk zijn en als u de kosten niet (geheel) zelf kunt betalen uit een andere uitkering of regeling of uit uw inkomen en vermogen. Om te bepalen of u de kosten zelf uit uw inkomen en vermogen kunt betalen, wordt uw draagkracht vastgesteld door de gemeente. U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor allerlei kostensoorten, zoals bijvoorbeeld medische kosten en woonkosten. Klik hier voor meer informatie.

 • Ik krijg geen huurtoeslag. Kan ik nu een andere vergoeding krijgen?

  • In sommige gevallen ontvangt u (tijdelijk) geen huurtoeslag. U heeft dan mogelijk recht op bijstand. Bijstand voor de kosten van huur wordt ook wel woonkostentoeslag genoemd. De woonkostentoeslag is bedoeld als vangnet voor situaties waarin u (nog) geen recht heeft op huurtoeslag. Om recht te hebben op bijzondere bijstand voor de kosten van huur moet u in ieder geval voldoen aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand. Klik hier voor meer informatie.

 • Wat is de individuele inkomenstoeslag?

  • De individuele inkomenstoeslag is een eenmalige uitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen. Uw gemeente bepaalt wat zij verstaat onder een langdurig laag inkomen. Heeft u langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen, dan is de eerste dag na die periode uw peildatum. Vanaf de peildatum kunt u langdurigheidstoeslag aanvragen voor die periode. Klik hier voor meer informatie.

 • Wat is de individuele studietoeslag?

  • De individuele studietoeslag is een extra bedrag dat u kunt ontvangen als u een arbeidshandicap heeft, waardoor het moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan en wordt uitbetaald door de gemeenten. U moet een verzoek om individuele studietoeslag indienen bij de gemeente waaronder uw woonplaats valt.  

   Voorwaarden

  • U moet 18 jaar of ouder zijn

  • u moet recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren

  • u moet een laag vermogen hebben

  • u moet wel de mogelijkheid hebben om te werken, maar bent u niet in staat tot het verdienen van het wettelijk minimumloon. 

  • meer voorwaarden staan in de Beleidsregels Studietoeslag en in de Verordening Studietoeslag.

   Aanvraagformulier

   Download het aanvraagformulier

   Zie In het kort voor meer informatie. 

Belangrijke begrippen

 • Wat wordt bedoeld met: U kunt niet in uw levensonderhoud voorzien?

  • Niet in uw levensonderhoud kunnen voorzien wil zeggen:

   Zie verder “U heeft niet voldoende inkomen”.

   1. Dat u niet genoeg inkomsten en eigen vermogen heeft om de kosten van huur, ziektekostenverzekering, gas, water, elektriciteit, eten en kleding te betalen; én
   2. Dat u om in deze te kosten te voorzien geen beroep kunt doen op een andere uitkering/regeling dan de bijstand.
     
 • Wat is leenbijstand?

  • Leenbijstand is een lening en moet u in principe terugbetalen. De gemeente zal u aflossingsverplichtingen opleggen. Komt u die niet na, dan kan de gemeente u verplichten om (het restant van) de lening direct in één keer terug te betalen.
    
 • Ik ben nog wel getrouwd, maar ik woon niet meer bij mijn partner. Ben ik nu duurzaam gescheiden?

  • Als u duurzaam gescheiden bent, dan bent u officieel nog getrouwd. In werkelijkheid woont u niet meer bij elkaar en leiden u en uw partner allebei een eigen leven alsof u niet meer getrouwd bent. Tenminste één van u verwacht dat deze situatie blijvend is. In de volksmond wordt dit ook wel een scheiding van tafel en bed genoemd.

   Uw gemeente kan onderzoeken of u daadwerkelijk gescheiden leeft. Het enkele feit dat u beiden in een andere woning verblijft, is niet voldoende om vast te stellen dat u duurzaam gescheiden leeft. Er wordt ook naar andere feiten en omstandigheden gekeken, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke vakantie of u soms wel nog samen in de woning van een van u woont, of u een sleutel van de woning van uw partner heeft en of u bij bepaalde instanties nog (samen) staat ingeschreven op het adres van uw partner. Als uw gemeente vindt dat u duurzaam gescheiden leeft, dan kunt u ieder worden aangemerkt als alleenstaande of alleenstaande ouder. Klik hier voor meer informatie.