Home  /  Wegwijzer  /  Veelgestelde vragen  /  Kan ik loonkostensubsidie krijgen?

Kan ik loonkostensubsidie krijgen?

Loonkostensubsidie is specifiek voor mensen met een verlaagde loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking. Deze mensen hebben wel mogelijkheden op de arbeidsmarkt maar door ontbrekende arbeidsproductiviteit zijn zij niet in staat 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Met behulp van loonkostensubsidie worden werkgevers gestimuleerd mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. U ontvangt loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

Loonwaarde

De loonwaarde is het percentage van het wettelijk minimumloon dat iemand in staat is om te verdienen. De Participatiewet schrijft voor dat er maximaal 70% van het WML mag worden gesubsidieerd.

Doelgroep LKS

Om in aanmerking te komen voor LKS gelden de volgende voorwaarden:

  • De persoon behoort tot de doelgroep;
  • De persoon is niet in staat om middels voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen;
  • De persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie;

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de banenmakelaar.

Wat is verder van belang voor u als werkgever om te weten?

  • LKS wordt verstrekt wanneer een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal de duur van 6 maanden en voor tenminste 12 uur per week.
  • Wanneer de werkgever een cao-loon betaalt dat hoger is dan het wettelijk minimum loon dan komt dit verschil tussen het betaalde loon en het wettelijk minimumloon voor rekening van de werkgever.
  • De loonwaarde van de persoon wordt vastgesteld vóórdat een dienstbetrekking met de werkgever wordt aangegaan, met uitzondering van het volgende punt.
  • Bij directe plaatsing kan de aanvraag voor loonkostensubsidie tot uiterlijk twee maanden na aanvang van het dienstverband door zowel de werkgever als de werknemer bij ISD BOL worden ingediend.
  • Bij tussentijds vertrek van de werknemer wordt de loonkostensubsidie naar rato van het aantal maanden dat het dienstverband heeft geduurd, aan de werkgever uitbetaald.
  • De loonkostensubsidie gaat in vanaf het moment dat een reguliere arbeidsovereenkomst is gesloten.

De loonwaarde, en als afgeleide daarvan de hoogte van de LKS, worden vastgesteld aan de hand van de werkervaringsplaats waar de desbetreffende werknemer heeft gewerkt. Het starten met een werkervaringsplaats is een voorwaarde vóórdat de loonwaarde en de LKS kunnen worden vastgesteld. Een werkervaringsplaats duurt maximaal 13 weken. Een minimale duur is niet vastgesteld. Aangenomen wordt dat een duur van vier weken de benedengrens vormt.

Duur LKS

Het instrument van LKS kan, zo nodig, onbeperkt worden ingezet. Voor die personen die een blijvende loonwaarde hebben die lager is dan het wettelijk minimumloon, is LKS een structureel instrument gericht op duurzame arbeidsparticipatie. Mocht uit de Jaarlijkse loonwaardebepaling blijken dat de arbeidsproductiviteit van uw werknemer is toegenomen, kan dat leiden tot een vermindering van de LKS dan wel een beëindiging van de LKS.