Werkgevers zijn verplicht werknemers bij ziekte hun loon een bepaalde periode door te betalen. Zij kunnen daarom huiverig zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. De no-risk polis neemt deze drempel weg.

Wat houdt de No-Risk polis in?

Een no-risk polis is geregeld voor werknemers die een indicatie banenafspraak hebben. Mensen met die indicatie zijn opgenomen in het doelgroepregister. Het register wordt beheerd door het UWV. Aan welke werknemers moet u denken? De volgende mensen worden opgenomen in het doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wij vaststellen dat zij niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
  • Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die alleen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailletoetsenbord). 

Hoe kan ik zien of ik in het doelgroepregister sta?

U kunt op “Mijn UWV”(externe link) met uw burgerservicenummer zien of u bent opgenomen in het doelgroepregister. U kunt alleen van uzelf zien of u in het doelgroepregister staat. Het is niet mogelijk om te zien of anderen in het doelgroepregister staan.

Kan ik mezelf aanmelden voor het doelgroepregister?

U kunt zich niet zelf aanmelden voor het doelgroepregister. U wordt in het doelgroepregister opgenomen als u behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Staat u niet in het doelgroepregister en denkt u dat u wel tot de doelgroep behoort? Dan kunt u een Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen indienen. ISD BOL kan hierbij helpen. 

UWV beoordeelt dan welke ondersteuning u misschien kunt krijgen. Kunt u werken, maar door een ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan krijgt u een Indicatie banenafspraak. U wordt dan automatisch opgenomen in het doelgroepregister.

Als u als werknemer met een indicatie banenafspraak ziek wordt, moet de werkgever u ziek melden bij het UWV en de gemeente. De werkgever vraagt een Ziektewetuitkering aan. De Ziektewetuitkering van het UWV kan worden verrekend met het loon dat de werkgever aan de werknemer doorbetaalt. Als voor u als werknemer een loonkostensubsidie (LKS) is toegekend, dan wordt deze tijdens ziekte opgeschort door de gemeente.

Een werkgever kan bij UWV(externe link) opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. UWV kan meer informatie geven over de no-riskpolis.

Kan een werkgever loonkostensubsidie krijgen?

Werken met behoud van uitkering en loonkostensubsidie