Home > Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy beleid ISD BOL

ISD BOL gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy

van betrokkenen. ISD BOL houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en

zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De ISD BOL zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk

omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

ISD BOL verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het

vooraf bepaalde doel. ISD BOL streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk

worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van

persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van ISD BOL goed uit te kunnen oefenen of

om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

ISD BOL gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo

worden persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een

geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Daarbij zorgt ISD BOL voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze

beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van

gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt ISD BOL afspraken over de eisen waar

gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Bij

gewijzigde wetgeving of een verzoek tot wijziging in de verstrekking van

persoonsgegevens worden hernieuwde afspraken met de externe partij gemaakt over de

eisen waar gegevensuitwisseling alsdan aan moet voldoen.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt

inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding

tot de verwerking van het te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

ISD BOL honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacy beleid treedt in werking na

vaststelling door het Dagelijks - en Algemeen bestuur.

Evaluatie

Het beleid wordt jaarlijks geƫvalueerd en indien nodig herzien.